Profesjonalny wzór apelacji

Warszawa, dn. 22.03.2011 r.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

Wydział Cywilny

Za pośrednictwem

Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

VI Wydział Cywilny

Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 19 200 zł

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 6 000 zł

Sygn. akt ……..

Powód:

……………………..

Pozwana:

…………………….

APELACJA POZWANEGO

od wyroku Sądu Rejonowego Warszawy Śródmieścia, Wydział VI Cywilny

z dnia 9 mara 2011 r.- sygn. akt ………..

 

Niniejszym, w imieniu własnym wnoszę apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, VI Wydział Cywilny, ogłoszonego w dniu 9 marca 2011 r., sygn. akt ………. w całości

 

oraz wnoszę o:

 

  1. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od Pozwanej na rzecz Powoda kwoty ………… zł
  2. obciążenie Pozwanej kosztami sądowymi według norm przepisanych;
  3. zwrot kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych;

ewentualnie:

  1. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji przy uwzględnieniu kosztów dotychczasowego postępowania

 

 

Zarzuty apelacji stanowią:

1)       naruszenie prawa materialnego, a to art. 481 Kodeksu Cywilnego poprzez jego błędną wykładnię;

2)       naruszenie przepisu postępowania, a to art. 232 K.p.c. poprzez zaniechanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności zgodnie z prawdą obiektywną;

3)       naruszenie przepisów o postępowaniu, a to art. 366 K.p.c poprzez naruszenie powagi rzeczy osądzonej;

4)       wadliwość podstawy faktycznej będącej wynikiem naruszenia przepisów postępowania, a to art. 227 K.p.c. i art. 233 K.p.c., m.in. poprzez wydanie wyroku bez rozważenia w sposób bezstronny i wszechstronny twierdzeń przedstawianych przez Powoda;.

 

 

Uzasadnienie

 

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia oddalił w całości powództwo o zapłatę odsetek wynikających z zwłoki w zapłacie.

 

Z wyrokiem tym, w mojej ocenie, nie sposób się zgodzić. W szczególności, w zakresie zarzutów apelacji, należy podnieść, co następuje.

 

Zgodnie z treścią art. 481 Kodeksu Postępowania Cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Jak słusznie zauważa się w literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego dłużnik jest zobowiązany płacić odsetki  za opóźnienie od chwili postawienia go w zwłoce. W stosunku do zobowiązań bezterminowych (tj. w których termin spełnienia świadczenia nie został oznaczony w umowie lub ustawie) dłużnik dopuszcza się zwłoki dopiero po bezskutecznym wezwaniu przez wierzyciela.

Istotnym elementem każdego stosunku obligacyjnego jest obowiązek dłużnika spełnienia świadczeń w należytym czasie. Mimo braku oznaczenia w umowie czy też wyroku stron terminu płatności, zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego, wynikające z umowy wzajemnej, należy na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, zaliczyć do zobowiązań terminowych. Twierdzenie to uzasadnia brzmienie art. 488 § 1 kc, który to przepis od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej kodeks cywilny tj. od dnia 1 października 1990 r. ma zastosowanie także do stosunków między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

Z cytowanego przepisu – wynika bowiem zasada równowartości świadczeń wzajemnych. Brak jest więc obecnie jakichkolwiek podstaw prawnych co do przyjmowania z powołaniem się na art. 455 kc jednolitego, sztywnego 14-dniowego terminu na spełnienie świadczeń przez dłużnika. Termin taki nie może być zaś zaakceptowany z punktu widzenia prawidłowego obrotu środkami pieniężnymi.

 

W niniejszej sprawie Powód wielokrotnie wzywał Pozwaną do zapłaty, na co pozwana nie reagowała.

 

Dowód:          ………

 

Zarzut naruszenia powagi rzeczy osądzonej uzasadniam faktem, iż przedmiotowy wyrok w sposób istotny ingeruje w treści wcześniejszych wyroków w sprawie – poprzez uznanie, iż odsetki nie są należne i tym samym usankcjonował unikanie płatności przez Pozwaną poprzez np. złożenie wniosku o złożenie świadczenia do depozytu.

 

Wszystko to nadto z naruszeniem art. 227 K.p.c. i art. 233 K.p.c..

Mając na uwadze wyżej podniesione zarzuty, apelacja niniejsza jest w pełni uzasadniona i konieczna. Z tego powodu wnoszę jak na wstępie.

 

……………….

Załączniki:

- odpis apelacji,

- oświadczenie pełnomocnika